میلکی شیری

میلکی شیری
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 90 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 149کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )4/7
** کربوهیدرات کل ( گرم )22
** قند ( گرم )20
9/2 % پروتئین ( گرم )4/6
نباید زیاد مصرف شود :
14/6 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )2/9
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/06
4/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )209
حجم : 90 میلی لیتر